• ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ENTREPRENEUR!

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: TRAINEESHIP IN OPERATIONAL RISK AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρακτική Άσκηση

 Το έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς" εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης.

 Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με  τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Τελευταία Άρθρα ανα Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Τμήμα Ναυτιλιακών

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τμήμα Χρημα/κής και Τραπεζικής Διοικητικής

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χάρτης

Τμήματα

Career Unipi

Επικοινωνία