Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709, e-mail: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

07 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης

01 12520240122164156ΠΑ

02 12420240122153318ΠΑ

03 13220240124171942ΠΑ

04 13320240125170521ΠΑ

05 13120240124170057ΠΑ

06 14520240131091819ΠΑ

07 14020240129161413ΠΑ

08 14220240130153722ΠΑ

09 14320240130175723ΠΑ

10 13620240128232054ΠΑ

11 13920240129155825ΠΑ

Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.