Πληροφορίες για Φορέα/ Επιχείρηση:

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών τους.


Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των παραγωγικών φορέων.
Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή ορίζεται από το κάθε Τμήμα.
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με  τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά κάποιος Φορέας επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο στη συνέχεια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση προς τους φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, τη χρηματοδότηση της άσκησης του φοιτητή και την ασφάλισή του αναλαμβάνει αποκλειστικά ο φορέας απασχόλησης.

Στην Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και Φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με αυτό των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.