Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

unnamed

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα (3+3 πιστωτικές μονάδες)». 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ". Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές. 

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Γραφείο 412 - Καθηγητής Λ. Χυτήρης) το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό σε δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων επιλογής, από το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (στο οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση). Το  αντικείμενο εργασίας δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της ομάδας μαθημάτων από την οποία έχουν επιλεγεί τα πρακτικά μαθήματα.

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ενδιαφερόμενες φοιτήτριες και φορείς υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Καθηγητή Λ. Χυτήρη (KEKT/412).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκουρος Καθηγητής Μαρκος Μάριος Τσόγκας (mtsogas@unipi.gr)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης

praktiki@unipi.gr

Τηλ: 210 4142727