Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

unnamed

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα (3+3 πιστωτικές μονάδες)». 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ". Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές. 

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Γραφείο 412 - Καθηγητής Λ. Χυτήρης) το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό σε δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων επιλογής, από το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (στο οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση). Το  αντικείμενο εργασίας δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της ομάδας μαθημάτων από την οποία έχουν επιλεγεί τα πρακτικά μαθήματα.

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ενδιαφερόμενες φοιτήτριες και φορείς υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Καθηγητή Λ. Χυτήρη (KEKT/412).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκουρος Καθηγητής Μαρκος Μάριος Τσόγκας (mtsogas@unipi.gr)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης

praktiki@unipi.gr

Τηλ: 210 4142727

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Α/Α

Αρ. Μητρώου

Α/Α

Αρ. Μητρώου

1

d19295

61

d19160

2

d19124

62

d19359

3

d19192

63

d19012

4

d19220

64

d19111

5

d19243

65

d19228

6

d19070

66

d19398

7

d19001

67

d19075

8

d19119

68

d19259

9

d19317

69

d19462

10

d19198

70

d19069

11

d19241

71

d19473

12

d19053

72

d19244

13

d19352

73

d19458

14

d19103

74

d19299

15

d19042

75

d19263

16

d19089

76

d19194

17

d19030

77

d19355

18

d19210

78

d19158

19

d19286

79

d19118

20

d19212

80

d19304

21

d19315

81

d19482

22

d19447

82

d19183

23

d19202

83

d19177

24

d19250

84

d19391

25

d19253

85

d19200

26

d19153

86

d19010

27

d19175

87

d19172

28

d19156

88

d19032

29

d19116

89

d19029

30

d19457

90

d19028

31

d19023

91

d19248

32

d19388

92

d19307

33

d19146

93

d19062

34

d19238

94

d19066

35

d19257

95

d19269

36

d19264

96

d19333

37

d19278

97

d19232

38

d19024

98

d19306

39

d19152

99

d19035

40

d19274

100

d19281

41

d19349

101

d19068

42

d19015

102

d19375

43

d19110

103

d19399

44

d19161

104

d19239

45

d20391

105

d19455

46

d19047

106

d19065

47

d19293

107

d19129

48

d19242

108

d19004

49

d19280

109

d19320

50

d19077

110

d19226

51

d19357

111

d19006

52

d19031

112

d19443

53

d19230

113

d19466

54

d19277

114

d19350

55

d19164

115

d19390

56

d19222

116

d19451

57

d19452

117

d19036

58

d19043

118

d19088

59

d19020

119

d19469

60

d19258

120

d19073