Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

unnamed

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα (3+3 πιστωτικές μονάδες)». 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ". Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές. 

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Γραφείο 412 - Καθηγητής Λ. Χυτήρης) το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό σε δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων επιλογής, από το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (στο οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση). Το  αντικείμενο εργασίας δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της ομάδας μαθημάτων από την οποία έχουν επιλεγεί τα πρακτικά μαθήματα.

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ενδιαφερόμενες φοιτήτριες και φορείς υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Καθηγητή Λ. Χυτήρη (KEKT/412).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκουρος Καθηγητής Μαρκος Μάριος Τσόγκας (mtsogas@unipi.gr)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης

praktiki@unipi.gr

Τηλ: 210 4142727

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Α/Α

Αρ. Μητρώου

Α/Α

Αρ. Μητρώου

1

d19295

51

d19357

2

d19124

52

d19031

3

d19192

53

d19230

4

d19220

54

d19277

5

d19243

55

d19164

6

d19070

56

d19222

7

d19001

57

d19452

8

d19119

58

d19043

9

d19317

59

d19020

10

d19198

60

d19258

11

d19241

61

d19160

12

d19053

62

d19359

13

d19352

63

d19012

14

d19103

64

d19111

15

d19042

65

d19228

16

d19089

66

d19398

17

d19030

67

d19075

18

d19210

68

d19259

19

d19286

69

d19462

20

d19212

70

d19069

21

d19315

71

d19473

22

d19447

72

d19244

23

d19202

73

d19458

24

d19250

74

d19299

25

d19253

75

d19263

26

d19153

76

d19194

27

d19175

77

d19355

28

d19156

78

d19158

29

d19116

79

d19118

30

d19457

80

d19304

31

d19023

81

d19482

32

d19388

82

d19183

33

d19146

83

d19177

34

d19238

84

d19391

35

d19257

85

d19200

36

d19264

86

d19010

37

d19278

87

d19172

38

d19024

88

d19032

39

d19152

89

d19029

40

d19274

90

d19028

41

d19349

91

d19248

42

d19015

92

d19307

43

d19110

93

d19062

44

d19161

94

d19066

45

d20391

95

d19269

46

d19047

96

d19333

47

d19293

97

d19232

48

d19242

98

d19306

49

d19280

99

d19035

50

d19077

100

d19281

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

Α/Α

Αρ. Μητρώου

Α/Α

Αρ. Μητρώου

101

d19068

119

d19469

102

d19375

120

d19073

103

d19399

121

d19051

104

d19239

122

d19291

105

d19455

123

d20083

106

d19065

124

d20311

107

d19129

125

d20327

108

d19004

126

d20146

109

d19320

127

d20096

110

d19226

128

d20136

111

d19006

129

d20072

112

d19443

130

d20266

113

d19466

131

d20328

114

d19350

132

d20015

115

d19390

133

d20149

116

d19451

134

d20195

117

d19036

 

 

118

d19088