Πληροφορίες για Φοιτητές:

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι:

  • Η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Η αποτελεσματικότερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και κουλτούρας  από τα φοιτητικά χρόνια και η ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων, που αποτελούν απαραίτητα εφόδια στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου με φορείς και επιχειρήσεις
  • Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή ορίζεται από το κάθε Τμήμα.
  • Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
  • Οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

Για την διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του Τμήματός τους.