Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

unnamed

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα (3+3 πιστωτικές μονάδες)». 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ". Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές. 

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Γραφείο 412 - Καθηγητής Λ. Χυτήρης) το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό σε δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων επιλογής, από το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (στο οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση). Το  αντικείμενο εργασίας δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της ομάδας μαθημάτων από την οποία έχουν επιλεγεί τα πρακτικά μαθήματα.

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ενδιαφερόμενες φοιτήτριες και φορείς υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Καθηγητή Λ. Χυτήρη (KEKT/412).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκουρος Καθηγητής Μαρκος Μάριος Τσόγκας (mtsogas@unipi.gr)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης

praktiki@unipi.gr

Τηλ: 210 4142727

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα με σειρά κατάταξης:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

1

56320240412090643ΠΑ

52

63420240417163151ΠΑ

2

52620240410115621ΠΑ

53

62120240416150418ΠΑ

3

61720240416001110ΠΑ

54

46820240402032215ΠΑ

4

56620240412151101ΠΑ

55

58520240414111951ΠΑ

5

48120240403153211ΠΑ

56

62420240416184208ΠΑ

6

63720240417202008ΠΑ

57

57820240413123723ΠΑ

7

54820240411135159ΠΑ

58

52320240409204109ΠΑ

8

47720240402214239ΠΑ

59

63020240416230313ΠΑ

9

58220240413192159ΠΑ

60

62020240416123531ΠΑ

10

44920240331202414ΠΑ

61

55920240411210438ΠΑ

11

61820240416001238ΠΑ

62

61920240416024405ΠΑ

12

58820240414142329ΠΑ

63

62320240416183908ΠΑ

13

48420240403205432ΠΑ

64

63120240416234249ΠΑ

14

56920240412183652ΠΑ

65

46920240402101937ΠΑ

15

40420240329195659ΠΑ

66

53420240410193626ΠΑ

16

48520240403212437ΠΑ

67

54920240411150101ΠΑ

17

58920240414145208ΠΑ

68

57220240412185923ΠΑ

18

61620240415232756ΠΑ

69

45920240401091922ΠΑ

19

52720240410121244ΠΑ

70

51920240408202003ΠΑ

20

54720240411135144ΠΑ

71

63520240417190810ΠΑ

21

58620240414132345ΠΑ

72

63620240417192737ΠΑ

22

44820240331201609ΠΑ

73

54620240411133547ΠΑ

23

55020240411154004ΠΑ

74

60020240415130536ΠΑ

24

50420240406104207ΠΑ

75

54320240411110703ΠΑ

25

41420240330121814ΠΑ

76

48220240403162144ΠΑ

26

62720240416202256ΠΑ

77

56020240411211430ΠΑ

27

51220240407182007ΠΑ

78

50220240405215614ΠΑ

28

61520240415220045ΠΑ

79

53220240410183514ΠΑ

29

58320240413192734ΠΑ

80

56220240411221450ΠΑ

30

52020240409111016ΠΑ

81

52820240410122444ΠΑ

31

59720240415004455ΠΑ

82

53020240410135658ΠΑ

32

61120240415205404ΠΑ

83

45820240401012943ΠΑ

33

40820240329220836ΠΑ

84

54220240411110442ΠΑ

34

63820240417225316ΠΑ

85

63320240417160736ΠΑ

35

47620240402192842ΠΑ

86

46320240401135723ΠΑ

36

57020240412183955ΠΑ

87

48920240404135744ΠΑ

37

46120240401130818ΠΑ

88

54020240411082706ΠΑ

38

57420240413111439ΠΑ

89

60420240415165406ΠΑ

39

62220240416181411ΠΑ

90

44320240331172518ΠΑ

40

60120240415131052ΠΑ

91

60620240415174402ΠΑ

41

50020240405202342ΠΑ

92

60520240415174101ΠΑ

42

47020240402112236ΠΑ

93

50620240406145023ΠΑ

43

53920240411031927ΠΑ

94

52520240410112559ΠΑ

44

50520240406132857ΠΑ

95

61320240415211535ΠΑ

45

62520240416190326ΠΑ

96

60720240415175032ΠΑ

46

62920240416220531ΠΑ

97

62620240416195635ΠΑ

47

51120240407125223ΠΑ

98

62820240416212130ΠΑ

48

63220240417145002ΠΑ

99

51320240407185005ΠΑ

49

51720240408134255ΠΑ

100

49020240404163432ΠΑ

50

54420240411115155ΠΑ

101

51020240407114459ΠΑ

51

57120240412185301ΠΑ

102

49720240405171534ΠΑ