Οικονομικής Επιστήμης

 

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του την Πρακτική Άσκηση (ως μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου-5 πιστωτικές μονάδες). 

 

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του την Πρακτική Άσκηση (ως μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου-5 πιστωτικές μονάδες). 

 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο
 • Απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
 • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
 • Εφαρμογή στην αγορά των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
 • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου
 •  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά την χρονική περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου (διάρκεια 3 μήνες) σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

 

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα.

 

Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες από τους φοιτητές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

 • Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων με μέγιστο το δέκα (10) ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 60%
 • Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), του οποίου ο συντελεστής βαρύτητας είναι 40%

Ο Σ.Ο.Μ. ορίζεται ως το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) τα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους προς το συνολικό αριθμό μαθημάτων που αντιστοιχούν στα τρία πρώτα έτη των σπουδών (για τους φοιτητές 8ου εξαμήνου). Για τους επί πτυχίω φοιτητές, ο παρονομαστής του Σ.Ο.Μ. είναι ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

 

Το σύνολο των μονάδων βαθμολόγησης, με άριστα το δέκα (10), κάθε υποψήφιου προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

 

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

 

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ θα πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους το απαραίτητο αποδεικτικό για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Π.Α., καταλαμβάνοντας ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης τους το 5% των διαθέσιμων θέσεων του Τμήματος που ανήκουν. Σε περίπτωση που το πλήθος φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ είναι μεγαλύτερο του 5%, οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται μεταξύ τους και οι πλέον του 5% συμπεριλαμβάνονται στους υπόλοιπους φοιτητές/τριες του Τμήματος.

Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.  

 

Διαδικασία: 

 1. Ενημέρωση φοιτητών 
 2. Πρόσκληση υποβολής και καταχώρηση αιτήσεων πρακτικής άσκησης 
 3. Ενημέρωση των επιχειρήσεων και επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
 4. Αξιολόγηση & Επιλογή φοιτητών
 5. Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης και εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 
 6. Επιλογή φοιτητών από τους φορείς υποδοχής 
 7. Προετοιμασία για την έναρξη της πρακτικής άσκησης (ηλεκτρονική αποστολή εντύπων-οδηγιών)
 8. Υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών 
 9. Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης – συμπλήρωση και κατάθεση σχετικών εντύπων 
 10. Αξιολόγηση φοιτητών – Καταχώριση βαθμών

 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+). Το Πρόγραμμα επομένως καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας.

 

Είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος να απευθύνεστε στο σωστό τμήμα για την επίλυση των θεμάτων που σας απασχολούν, καθώς το κάθε τμήμα είναι αρμόδιο να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση:

 • Για οποιοδήποτε διαδικαστικό́ ζήτημα (π.χ. συμβάσεις), καθώς και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά́ τη χρήση της πλατφόρμας “e-praktiki”, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την κα Στέλλα Τσαρόγλου στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση stella.tsaroglou@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 4142705 (09.00 με 14.00) (σημείωση: προτιμάτε το email).
 • Για θέματα που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο cmak@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 4142532.
 • Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που άπτονται της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtselek@unipi.gr ή στο τηλέφωνο 210 414 2417.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα (https://www.unipi.gr/tmima-oikonomikis-epistimis/praktiki-askisi/)

 

Συχνές ερωτήσεις :  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΣΕ_ΣΥΧΝΕΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ (https://praktiki.unipi.gr/index.php/tmhmata/oik/399-2023-2025)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

12 Απριλίου 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί για ένα τρίμηνο κατά τους μήνες Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

 

1

27720240323151407ΠΑ

 

2

33020240326114320ΠΑ

 

3

38920240328235141ΠΑ

 

4

44120240331164607ΠΑ

 

5

42020240330150154ΠΑ

 

6

37020240327173121ΠΑ

 

7

40220240329192137ΠΑ

 

8

41820240330135215ΠΑ

 

9

25020240322001557ΠΑ

 

10

37120240327175108ΠΑ

 

11

41720240330134326ΠΑ

 

12

31020240325163932ΠΑ

 

13

25320240322112326ΠΑ

 

14

27220240323002248ΠΑ

 

15

26220240322144954ΠΑ

 

16

43120240331114541ΠΑ

 

17

38120240328134819ΠΑ

 

18

39220240329102941ΠΑ

 

19

31620240325200104ΠΑ

 

20

37520240327224400ΠΑ

 

21

38520240328185507ΠΑ

 

22

39320240329113247ΠΑ

 

23

44220240331164640ΠΑ

 

24

40620240329203349ΠΑ

 

25

42220240330155345ΠΑ

 

26

39520240329143400ΠΑ

 

27

37320240327185715ΠΑ

 

28

38220240328140437ΠΑ

 

29

41520240330123143ΠΑ

 

30

41320240330112907ΠΑ

 

31

44520240331195321ΠΑ

 

32

43220240331122247ΠΑ

 

33

29620240324152610ΠΑ

 

34

42420240330162217ΠΑ

 

35

37820240328100846ΠΑ

 

36

36720240327150905ΠΑ

 

37

38420240328143309ΠΑ

 

38

44620240331200100ΠΑ

 

39

39820240329162617ΠΑ

 

40

43420240331130409ΠΑ

 

41

26620240322171916ΠΑ

 

42

42520240330171216ΠΑ

 

43

43520240331133601ΠΑ

 

44

43320240331123623ΠΑ

 

45

42720240330173150ΠΑ

 

46

45520240331222637ΠΑ

 

47

40020240329175957ΠΑ

 

48

39120240329094551ΠΑ

 

49

45320240331215945ΠΑ

 

50

42820240330173328ΠΑ

 

51

40720240329205627ΠΑ

 

52

44020240331161208ΠΑ

 

53

38720240328195221ΠΑ

 

54

28420240323190038ΠΑ

 

55

40120240329185822ΠΑ

 

56

33920240326170148ΠΑ

 

57

39720240329161238ΠΑ

 

58

43920240331145710ΠΑ

 

59

42320240330155526ΠΑ

 

60

45420240331221025ΠΑ

 

61

39920240329175415ΠΑ

 

62

26920240322213259ΠΑ

 

63

42120240330151036ΠΑ

 

64

27020240322214538ΠΑ

 

65

45220240331215715ΠΑ

 

66

41020240329232438ΠΑ

 

67

36520240327130855ΠΑ

 

68

45020240331204547ΠΑ

 

69

38320240328140713ΠΑ

 

70

29420240324134256ΠΑ

 

71

41920240330135730ΠΑ

 

72

32820240326110229ΠΑ

 

73

26420240322162253ΠΑ

 

74

36620240327145310ΠΑ

 

75

26820240322190423ΠΑ

 

76

35220240326203201ΠΑ

 

77

43620240331133605ΠΑ

 

78

45620240331223249ΠΑ

 

79

32720240326105556ΠΑ

 

80

42920240330215407ΠΑ

 

81

29120240324031553ΠΑ

 

82

28620240323195344ΠΑ

 

83

36420240327121449ΠΑ

 

84

41220240330103737ΠΑ

 

85

45120240331213657ΠΑ

 

86

32120240326003541ΠΑ

 

87

35120240326203144ΠΑ

 

88

40520240329200053ΠΑ

 

89

25620240322120917ΠΑ

 

90

43720240331141642ΠΑ

 

91

37220240327182706ΠΑ

 

 

Υπενθύμιση: Μέχρι την 21η Απριλίου μπορεί να γίνει παραίτηση από την πρακτική και αντικατάσταση του μαθήματος με κάποιο άλλο, στέλνοντας ένα ενημερωτικό email στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, καμία αλλαγή δε θα γίνεται αποδεκτή.