Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας: Τασούλας Ιωάννης

τηλ: 210-4142313, e-mail: jtas@unipi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ) ΈΩΣ 26/3/2018

Το Τμήμα  Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του το μάθημα «Πρακτική Άσκηση»  (5 πιστωτικές μονάδες /ECTS). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές του, αν το επιθυμούν, να το επιλέξουν ως «μάθημα επιλογής» (το οποίο ισοδυναμεί και αντιστοιχεί με ένα μάθημα επιλογής). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών ή επί πτυχίω.

Η επιλογή βασίζεται σε κριτήρια που εξειδικεύονται ως εξής:

  • Επίδοση Φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 40%) (Λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. Βαθμολογίας και αριθμός των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε σχέση με τον αριθμό των μαθημάτων του εξάμηνου σπουδών του φοιτητή)
  • Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (10%)
  • Το εξάμηνο σπουδών φοίτησης των ενδιαφερομένων (10%) (Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα)

Όσοι φοιτητές υποβάλουν άιτηση για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να:

  1. καταχωρήσουν τα προσωπικά στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/  καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα.
  2. εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ  «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/ και να επιλέξουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί από τους φορείς υποδοχής.

Η χρηματοδοτούμενη διάρκεια είναι δύο ανθρωπομήνες. Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Προθεσμία υποβολής παρούσας πρόσκλησης είναι η 26/03/2017.

Σε περίπτωση απομένουν κένές θέσεις από την παρούσα πρόσκληση θα υπάρξει και συμπληρωματική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2018.