Σκοπός

 

Το έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς" εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με  τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι:

  • Η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Η αποτελεσματικότερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, η απόκτηση εργασιακής. εμπειρίας και κουλτούρας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια και η ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων, που αποτελούν απαραίτητα εφόδια στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου με φορείς και επιχειρήσεις