Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

unnamed

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών

τα «Πρακτικά Μαθήματα Ι & ΙΙ» (3 + 3 πιστωτικές μονάδες, μαθήματα ελεύθερης επιλογής) .

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και αν υπάρξουν κενές θέσεις οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου. Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών του 8ου ή και του 6ου εξαμήνου, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής 

  1. αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 70%)
  2. ξένες γλώσσες (Ξ.Γ)  (συντελεστής βαρύτητας 10%)
  3. μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζεται σε λίστα κατάταξης επιτυχόντων –επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων. 

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φορείς υποδοχής. Σε περίπτωση που κάποιος / α φοιτητής / τρια επιλέξει να εργαστεί σε φορέα υποδοχής της επιλογής του/της, θα πρέπει (αφού εγκριθεί η αίτησή του/της για πρακτική άσκηση) να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και κατόπιν έγκρισης να προωθήσει στον φορέα υποδοχής την πρόταση συνεργασίας για πρακτική άσκηση.

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής (εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται κάθε φορά) στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ" καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της πρακτικής άσκησης E Praktiki. Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές. 

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό. Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με δύο μαθήματα επιλογής. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που θα γίνει η πρακτική άσκηση. 

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Λ. Χυτήρης (leon@unipi.gr)

Πληροφορίες-επικοινωνία:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

praktiki.unipi.gr | τηλ 2104142640 |email: praktiki-ode@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 Φεβρουαρίου 2018

 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση (2017-18)

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους (μητρώα Δ14 και Δ15), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο του 2018, να καταχωρήσουν την αίτησή τους από τις 5 Φεβρουαρίου 2018 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2018 στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και αν υπάρξουν κενές θέσεις οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου. Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών του 8ου ή και του 6ου εξαμήνου, τότε η επιλογή των φοιτητών (180 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  •  αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 70%)

  •  ξένες γλώσσες (Ξ.Γ) (συντελεστής βαρύτητας 10%)

  •  μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τα 2 πρακτικά μαθήματα (ελεύθερης επιλογής) στο εαρινό εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης praktiki.unipi.gr (Συχνές Ερωτήσεις) ή/και να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλέφωνο 210 414 2640 κάθε Δευτέρα 10:00-13:00.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 210 4142532.

Καθηγητής Λ. Χυτήρης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων