Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Ευθύμογλου Γεώργιος, Καθηγήτής
Τηλ. 210-4142756, e-mail: gefthymo@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

τηλ: 210 4142616, e-mail: praktiki@unipi.gr  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

18 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκησηδιάρκειας 3 μηνών κατά τους μήνες Μάρτιο - Μάϊο 2018 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές (του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, να καταχωρήσουν έως και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 την αίτησή τους (συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr/) στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Η επιλογή των φοιτητών (60 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κ1:Αριθμός μαθημάτων που έχουν περατώσει (συντελεστής βαρύτητας 0,40)
  • Κ2: Αντιστοιχία επιθυμητού αντικειμένου απασχόλησης και προσόντων των φοιτητών με απαιτήσεις φορέων υποδοχής (συντελεστής βαρύτητας 0,3)
  • Κ3:Διαθεσιμότητα των φοιτητών, γεωγραφική εγγύτητα με φορέα υποδοχής, και δυνατότητα των φοιτητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ωραρίου των φορέων υποδοχής (συντελεστής βαρύτητας 0,15)
  • Κ4: Συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο, κατά την οποία διαφαίνονται στοιχεία συγκρότησης της προσωπικότητας των φοιτητών (συντελεστής βαρύτητας 0,15)

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης επιτυχόντων –επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτές. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142640. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του

Έργου Αναπλ. Καθηγητής Γ. Ευθύμογλου